DỊCH VỤ CHO THUÊ VĂN PHÒNG CỦA CÔNG TY FINEXTCO

     Là một công ty thành viên trong hệ thống Công ty CP Fimexco, Công ty TNHH